محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محورهای مدیریت
 1. MBA
 2.  مدیریت صنعتی
 3.  مدیریت دولتی
 4.  مدیریت اجرایی و شهری
 5.  مدیریت مالی
 6.  مدیریت استراتژیک و رقابت
 7.  مدیریت بازار
 8.  مدیریت منابع انسانی
 9.  مدیریت کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار
 10. مدیریت رسانه
 11. مدیریت آموزش
 12. مدیریت تکنولوژی
 13. مدیریت بحران
 14. مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
 15. مدیریت مالی
 16. مدیریت بازرگانی
 17. مدیریت گردشگری
 18. سایر موضوعات مرتبط با مدیریت
محورهای حقوق
 1. حقوق جزای عمومی
 2. حقوق خصوصی
 3. حقوق اساسی
 4. حقوق خانواده
 5. حقوق آیین دادرسی کیفری
 6. حقوق بین المللی عمومی
 7. حقوق مدنی
 8. حقوق پزشکی قانونی
 9. حقوق ارتباطات
 10. حقوق ثبت اسناد و املاک
 11. حقوق سازمان های بین المللی
 12. حقوق اداری
 13. حقوق  تطبیقی
 14. حقوق کار
 15. اصول و قواعد فقه
 16. متون فقه
 17. سایر موضوعات مرتبط با حقوق
محورهای روانشناسی
 1. روانشناسی بالینی
 2. روانشناسی عمومی
 3. روانشناسی سلامت
 4. روانشناسی ورزش
 5. روانشناسی مشاوره
 6. روانشناسی اسلامی
 7. روانشناسی عمومی و مددکاری اجتماعی
 8. روانشناسی تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت
 9. روانشناسی شخصیت و رشد فکری
 10. شیوه های نوین روانشناختی در آموزش و آگاه سازی عمومی پیشگیرانه محور
 11. نقش مشاوره ای پلیس در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی
 12. پلیس و مددکاری اجتماعی
 13. روانشناسی و برنامه ریزی امور فرهنگی
 14. اجتماعی
 15. اعتیاد
 16. خانواده درمانی
 17. روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 18. روانشناسی و آموزش کودکان
 19. سایر موضوعات مرتبط با روانشناسی