ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

رییس همایش

پروفسور سهراب مروتی

دبیر علمی همایش

دکتر علی امینی

دبیران اجرایی همایش

سعید  درویشی

حسن حسینی

سمیه کوخازاده