نحوه پرداخت هزینه ها

صفحه اصلی > نحوه پرداخت هزینه ها

 توجه: کاربران محترم هزینه های خود را به شماره حساب بانک ملت  ۵۹۰۰۴۵۶۲۶۴ بنام آقای حسن حسینی واریز نموده و سپس عکس یا اسکن رسید خود را در پنل کاربری خود قسمت ارسال فیش آپلود نمایید.